گسترش کارخانه

2020-09-11 10:33

این کارخانه در تاریخ 20 مارس 2020 به هویژو نقل مکان کرد

مشت های هدر پیچ

در 20 مارس 2020 ، به منظور گسترش بیشتر تولید مشت دوم و سایر ابزارهای اتصال دهنده برای تأمین نیازهای مشتری ، Sunrise Hardware کارخانه خود را به Huizhou منتقل کرد


جابجایی به کارخانه ما اجازه داد تا 5000 متر مربع گسترش یابد و 25 تجهیزات جدید اضافه کند تا نیاز مشتری به مشت دوم را برآورده کند

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد